back to cluster viewer

cluster path 011010100110

272 words, 22,006 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 oa 3,710
2 pca 2,277
3 bc 1,259
4 pda 751
5 bal 709
6 eps 690
7 aaa 671
8 tof 643
9 scc 593
10 sln 344
11 pop 332
12 cbd 317
13 bcc 310
14 pmma 303
15 pfo 300
16 eos 274
17 tep 273
18 dtc 268
19 pcl 259
20 esi 255
21 ptc 249
22 ptfe 238
23 lns 233
24 ks 230
25 tmj 228
26 vsd 217
27 mtc 204
28 hpt 173
29 lss 163
30 fls 151
31 eas 134
32 aaas 133
33 loc 130
34 aks 125
35 dsb 123
36 cec 122
37 ivd 116
38 nbs 108
39 taa 103
40 avm 102
41 aep 100
42 cfc 99
43 lca 99
44 chp 96
45 cystocele 92
46 bccs 91
47 eptfe 91
48 cgh 88
49 wat 88
50 hboc 85
51 bptb 84
52 mii 80
53 rectocele 76
54 sccs 75
55 eam 74
56 nlf 66
57 sll 63
58 egc 60
59 hce 59
60 ucc 59
61 h/r 56
62 ubc 56
63 gep 53
64 hsm 49
65 csdh 47
66 iv-pca 46
67 cfu-gm 45
68 mcts 44
69 dmmr 42
70 peh 42
71 csh 40
72 opl 39
73 sij 39
74 ivg 38
75 hbe 37
76 acj 36
77 ftmh 36
78 goo 36
79 pia 35
80 fpc 33
81 cks 31
82 fnab 31
83 vlu 31
84 mb2 30
85 mop 28
86 pnets 28
87 gsl 27
88 drez 26
89 gbc 26
90 msk 26
91 ea/tef 25
92 fia 25
93 mrf 25
94 becs 24
95 cppd 24
96 hsk 24
97 ldm 24
98 iasd 23
99 bima 22
100 rcb 22
101 psh 21
102 aov 20
103 lvsi 20
104 bmm 19
105 desarda 19
106 djd 19
107 ipn 19
108 lmn 19
109 vec 19
110 photopolymerized 18
111 bfo 17
112 t3/t4 17
113 8-oxog 16
114 mbh 16
115 tfcc 16
116 tram 16
117 mccd 15
118 svz 15
119 tgn 15
120 ucf 15
121 vih 15
122 dspc 14
123 gpn 14
124 lhon 14
125 nb-bal 14
126 ppu 14
127 chsp60 13
128 ggo 13
129 jls 13
130 mags 13
131 nonmesh 13
132 nvu 13
133 lto 12
134 rmm 12
135 taaa 12
136 tapvd 12
137 fpms 11
138 geb 11
139 huv 11
140 nebuhaler 11
141 pv-l 11
142 siea 11
143 cepi 10
144 face/scalp 10
145 fyi 10
146 poss 10
147 tbec 10
148 twas 10
149 6-tg 9
150 bea 9
151 dvn 9
152 hve 9
153 hypertg 9
154 modc 9
155 plmw 9
156 qtb 9
157 3-ost-3 8
158 baec 8
159 qq 8
160 akb-48 7
161 chal 7
162 ggn 7
163 lcnec 7
164 lhp 7
165 nibs 7
166 rttt 7
167 saaf 7
168 tptx 7
169 upj 7
170 vdsg 7
171 windup 7
172 array-sa40 6
173 atams 6
174 awmsg 6
175 cctg 6
176 g-hprl 6
177 grps 6
178 hb-ptfe 6
179 hgbc 6
180 svcs 6
181 0.25/35 5
182 cbpb 5
183 fmcp 5
184 fnpp 5
185 hg-psc 5
186 hps-2 5
187 hr+/her2- 5
188 icp/cpp 5
189 scl-pha 5
190 spesi 5
191 stemless 5
192 tcp/ha 5
193 2,033 4
194 2,818 4
195 26/39 4
196 cicd 4
197 climara 4
198 eatef 4
199 edlfs 4
200 grns 4
201 mcn-go 4
202 mini-pbal 4
203 pvag 4
204 s-svg 4
205 thpbs 4
206 tipu 4
207 tvif 4
208 unilobar 4
209 wmf 4
210 0.5g/kg 3
211 10ng/ml 3
212 2,898 3
213 3-aminopropyltrimethoxysilane 3
214 86/90 3
215 acbm 3
216 artiflex 3
217 cbdb 3
218 ecg-umi 3
219 gen1-ipds 3
220 h-ova 3
221 ivf/et 3
222 lh2 3
223 licap 3
224 mpcrf 3
225 nkp30-fc 3
226 patient-control 3
227 pipr3 3
228 ptbe 3
229 spaac 3
230 sr-ai/ii 3
231 syva 3
232 t-dsm-iv 3
233 tmal 3
234 tnec 3
235 ×200 3
236 κ25 3
237 1981-2001 2
238 3,421 2
239 adipo-irar 2
240 apeg 2
241 barbed-suture 2
242 blebing 2
243 cohort/referents 2
244 cyst-lt 2
245 ddwor 2
246 eelpouts 2
247 germs/ml 2
248 hm-ii 2
249 jas2002gl 2
250 livhr 2
251 muaps 2
252 n-hexyl-α-cyanoacrylate 2
253 never-testers 2
254 ntcn 2
255 piecs 2
256 strm 2
257 vbg-rygbp 2
258 vii/sf 2
259 znalbib 2
260 21,077 1
261 dro-ne-da-roan 1
262 dro-spi-re-known 1
263 eks-ee-mes-tane 1
264 gpl10379 1
265 l'=neutral 1
266 l=monoanionic 1
267 micro-trak 1
268 opaqus 1
269 pe-me-treks-ed 1
270 pi-me-kro-ly-mus 1
271 seex 1
272 va-re-nik-leen 1

Words in alphabetical order

1 0.25/35 5
2 0.5g/kg 3
3 10ng/ml 3
4 1981-2001 2
5 2,033 4
6 2,818 4
7 2,898 3
8 21,077 1
9 26/39 4
10 3,421 2
11 3-aminopropyltrimethoxysilane 3
12 3-ost-3 8
13 6-tg 9
14 8-oxog 16
15 86/90 3
16 aaa 671
17 aaas 133
18 acbm 3
19 acj 36
20 adipo-irar 2
21 aep 100
22 akb-48 7
23 aks 125
24 aov 20
25 apeg 2
26 array-sa40 6
27 artiflex 3
28 atams 6
29 avm 102
30 awmsg 6
31 baec 8
32 bal 709
33 barbed-suture 2
34 bc 1,259
35 bcc 310
36 bccs 91
37 bea 9
38 becs 24
39 bfo 17
40 bima 22
41 blebing 2
42 bmm 19
43 bptb 84
44 cbd 317
45 cbdb 3
46 cbpb 5
47 cctg 6
48 cec 122
49 cepi 10
50 cfc 99
51 cfu-gm 45
52 cgh 88
53 chal 7
54 chp 96
55 chsp60 13
56 cicd 4
57 cks 31
58 climara 4
59 cohort/referents 2
60 cppd 24
61 csdh 47
62 csh 40
63 cyst-lt 2
64 cystocele 92
65 ddwor 2
66 desarda 19
67 djd 19
68 dmmr 42
69 drez 26
70 dro-ne-da-roan 1
71 dro-spi-re-known 1
72 dsb 123
73 dspc 14
74 dtc 268
75 dvn 9
76 ea/tef 25
77 eam 74
78 eas 134
79 eatef 4
80 ecg-umi 3
81 edlfs 4
82 eelpouts 2
83 egc 60
84 eks-ee-mes-tane 1
85 eos 274
86 eps 690
87 eptfe 91
88 esi 255
89 face/scalp 10
90 fia 25
91 fls 151
92 fmcp 5
93 fnab 31
94 fnpp 5
95 fpc 33
96 fpms 11
97 ftmh 36
98 fyi 10
99 g-hprl 6
100 gbc 26
101 geb 11
102 gen1-ipds 3
103 gep 53
104 germs/ml 2
105 ggn 7
106 ggo 13
107 goo 36
108 gpl10379 1
109 gpn 14
110 grns 4
111 grps 6
112 gsl 27
113 h-ova 3
114 h/r 56
115 hb-ptfe 6
116 hbe 37
117 hboc 85
118 hce 59
119 hg-psc 5
120 hgbc 6
121 hm-ii 2
122 hps-2 5
123 hpt 173
124 hr+/her2- 5
125 hsk 24
126 hsm 49
127 huv 11
128 hve 9
129 hypertg 9
130 iasd 23
131 icp/cpp 5
132 ipn 19
133 iv-pca 46
134 ivd 116
135 ivf/et 3
136 ivg 38
137 jas2002gl 2
138 jls 13
139 ks 230
140 l'=neutral 1
141 l=monoanionic 1
142 lca 99
143 lcnec 7
144 ldm 24
145 lh2 3
146 lhon 14
147 lhp 7
148 licap 3
149 livhr 2
150 lmn 19
151 lns 233
152 loc 130
153 lss 163
154 lto 12
155 lvsi 20
156 mags 13
157 mb2 30
158 mbh 16
159 mccd 15
160 mcn-go 4
161 mcts 44
162 micro-trak 1
163 mii 80
164 mini-pbal 4
165 modc 9
166 mop 28
167 mpcrf 3
168 mrf 25
169 msk 26
170 mtc 204
171 muaps 2
172 n-hexyl-α-cyanoacrylate 2
173 nb-bal 14
174 nbs 108
175 nebuhaler 11
176 never-testers 2
177 nibs 7
178 nkp30-fc 3
179 nlf 66
180 nonmesh 13
181 ntcn 2
182 nvu 13
183 oa 3,710
184 opaqus 1
185 opl 39
186 patient-control 3
187 pca 2,277
188 pcl 259
189 pda 751
190 pe-me-treks-ed 1
191 peh 42
192 pfo 300
193 photopolymerized 18
194 pi-me-kro-ly-mus 1
195 pia 35
196 piecs 2
197 pipr3 3
198 plmw 9
199 pmma 303
200 pnets 28
201 pop 332
202 poss 10
203 ppu 14
204 psh 21
205 ptbe 3
206 ptc 249
207 ptfe 238
208 pv-l 11
209 pvag 4
210 qq 8
211 qtb 9
212 rcb 22
213 rectocele 76
214 rmm 12
215 rttt 7
216 s-svg 4
217 saaf 7
218 scc 593
219 sccs 75
220 scl-pha 5
221 seex 1
222 siea 11
223 sij 39
224 sll 63
225 sln 344
226 spaac 3
227 spesi 5
228 sr-ai/ii 3
229 stemless 5
230 strm 2
231 svcs 6
232 svz 15
233 syva 3
234 t-dsm-iv 3
235 t3/t4 17
236 taa 103
237 taaa 12
238 tapvd 12
239 tbec 10
240 tcp/ha 5
241 tep 273
242 tfcc 16
243 tgn 15
244 thpbs 4
245 tipu 4
246 tmal 3
247 tmj 228
248 tnec 3
249 tof 643
250 tptx 7
251 tram 16
252 tvif 4
253 twas 10
254 ubc 56
255 ucc 59
256 ucf 15
257 unilobar 4
258 upj 7
259 va-re-nik-leen 1
260 vbg-rygbp 2
261 vdsg 7
262 vec 19
263 vih 15
264 vii/sf 2
265 vlu 31
266 vsd 217
267 wat 88
268 windup 7
269 wmf 4
270 znalbib 2
271 ×200 3
272 κ25 3

Words in suffix order

1 hr+/her2- 5
2 ×200 3
3 array-sa40 6
4 chsp60 13
5 86/90 3
6 1981-2001 2
7 3,421 2
8 hps-2 5
9 mb2 30
10 lh2 3
11 3-ost-3 8
12 2,033 4
13 pipr3 3
14 t3/t4 17
15 κ25 3
16 0.25/35 5
17 21,077 1
18 2,818 4
19 akb-48 7
20 2,898 3
21 26/39 4
22 gpl10379 1
23 aaa 671
24 taaa 12
25 taa 103
26 lca 99
27 pca 2,277
28 iv-pca 46
29 pda 751
30 desarda 19
31 bea 9
32 siea 11
33 tcp/ha 5
34 scl-pha 5
35 fia 25
36 pia 35
37 bima 22
38 pmma 303
39 oa 3,710
40 climara 4
41 h-ova 3
42 syva 3
43 fnab 31
44 rcb 22
45 cbdb 3
46 geb 11
47 znalbib 2
48 cbpb 5
49 dsb 123
50 bptb 84
51 qtb 9
52 spaac 3
53 bc 1,259
54 gbc 26
55 hgbc 6
56 ubc 56
57 bcc 310
58 tfcc 16
59 scc 593
60 ucc 59
61 modc 9
62 baec 8
63 tbec 10
64 cec 122
65 lcnec 7
66 tnec 3
67 vec 19
68 nkp30-fc 3
69 cfc 99
70 egc 60
71 l=monoanionic 1
72 hboc 85
73 loc 130
74 fpc 33
75 dspc 14
76 hg-psc 5
77 dtc 268
78 mtc 204
79 ptc 249
80 cbd 317
81 mccd 15
82 cicd 4
83 pe-me-treks-ed 1
84 photopolymerized 18
85 djd 19
86 cppd 24
87 iasd 23
88 vsd 217
89 ivd 116
90 tapvd 12
91 hbe 37
92 ptbe 3
93 hce 59
94 ptfe 238
95 hb-ptfe 6
96 eptfe 91
97 rectocele 76
98 cystocele 92
99 3-aminopropyltrimethoxysilane 3
100 eks-ee-mes-tane 1
101 barbed-suture 2
102 n-hexyl-α-cyanoacrylate 2
103 hve 9
104 saaf 7
105 ucf 15
106 ea/tef 25
107 eatef 4
108 tvif 4
109 nlf 66
110 wmf 4
111 tof 643
112 mpcrf 3
113 mrf 25
114 vii/sf 2
115 pvag 4
116 apeg 2
117 0.5g/kg 3
118 blebing 2
119 8-oxog 16
120 vdsg 7
121 awmsg 6
122 6-tg 9
123 cctg 6
124 hypertg 9
125 ivg 38
126 s-svg 4
127 mbh 16
128 csdh 47
129 peh 42
130 cgh 88
131 vih 15
132 ftmh 36
133 csh 40
134 nonmesh 13
135 psh 21
136 hm-ii 2
137 sr-ai/ii 3
138 mii 80
139 ecg-umi 3
140 cepi 10
141 esi 255
142 spesi 5
143 lvsi 20
144 fyi 10
145 acj 36
146 sij 39
147 tmj 228
148 upj 7
149 micro-trak 1
150 hsk 24
151 msk 26
152 pv-l 11
153 bal 709
154 nb-bal 14
155 mini-pbal 4
156 chal 7
157 tmal 3
158 l'=neutral 1
159 pcl 259
160 jas2002gl 2
161 sll 63
162 10ng/ml 3
163 germs/ml 2
164 patient-control 3
165 opl 39
166 g-hprl 6
167 gsl 27
168 eam 74
169 tram 16
170 acbm 3
171 ldm 24
172 cfu-gm 45
173 bmm 19
174 rmm 12
175 strm 2
176 hsm 49
177 avm 102
178 dro-ne-da-roan 1
179 ntcn 2
180 va-re-nik-leen 1
181 ggn 7
182 tgn 15
183 sln 344
184 lmn 19
185 lhon 14
186 gpn 14
187 ipn 19
188 dvn 9
189 dro-spi-re-known 1
190 bfo 17
191 pfo 300
192 mcn-go 4
193 ggo 13
194 goo 36
195 lto 12
196 licap 3
197 vbg-rygbp 2
198 fmcp 5
199 aep 100
200 gep 53
201 tep 273
202 chp 96
203 lhp 7
204 face/scalp 10
205 mop 28
206 pop 332
207 icp/cpp 5
208 fnpp 5
209 windup 7
210 qq 8
211 h/r 56
212 unilobar 4
213 adipo-irar 2
214 nebuhaler 11
215 livhr 2
216 dmmr 42
217 ddwor 2
218 aaas 133
219 eas 134
220 twas 10
221 nibs 7
222 nbs 108
223 thpbs 4
224 bccs 91
225 sccs 75
226 becs 24
227 piecs 2
228 svcs 6
229 gen1-ipds 3
230 edlfs 4
231 mags 13
232 ks 230
233 aks 125
234 cks 31
235 fls 151
236 jls 13
237 atams 6
238 fpms 11
239 lns 233
240 grns 4
241 eos 274
242 muaps 2
243 eps 690
244 grps 6
245 never-testers 2
246 stemless 5
247 lss 163
248 poss 10
249 mcts 44
250 pnets 28
251 cohort/referents 2
252 eelpouts 2
253 pi-me-kro-ly-mus 1
254 opaqus 1
255 wat 88
256 ivf/et 3
257 cyst-lt 2
258 hpt 173
259 rttt 7
260 vlu 31
261 tipu 4
262 ppu 14
263 nvu 13
264 t-dsm-iv 3
265 aov 20
266 huv 11
267 plmw 9
268 seex 1
269 artiflex 3
270 tptx 7
271 drez 26
272 svz 15