back to cluster viewer

cluster path 011001100100

146 words, 8,793 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 t. 4,428
2 trichomonas 2,861
3 gardnerella 268
4 trypanosoma 208
5 toxoplasma 176
6 treponema 154
7 tritrichomonas 129
8 tannerella 46
9 anti-t. 37
10 harpagophytum 33
11 palmar-plantar 33
12 fluor 23
13 tribolium 21
14 tanacetum 17
15 gynura 13
16 ursus 13
17 tupinambis 12
18 tussilago 12
19 spironucleus 10
20 sedum 9
21 tetranychus 9
22 tridax 9
23 anthocleista 8
24 bulinus 7
25 iriflophenone 7
26 processus 7
27 thelazia 7
28 tithonia 7
29 agapanthus 6
30 anti-trypanosoma 6
31 sectio 6
32 thermoplasma 6
33 non-t. 5
34 syphacia 5
35 tarchonanthus 5
36 thunbergia 5
37 agrotis 4
38 anti-trichomoniasis 4
39 gardenerella 4
40 leptotrombidium 4
41 trichocephalus 4
42 trichogramma 4
43 tricholoma 4
44 anthemis 3
45 diodia 3
46 fugu 3
47 hexamita 3
48 moluscum 3
49 pogona 3
50 takifugu 3
51 tegula 3
52 tenebrio 3
53 terfezia 3
54 thamnocephalus 3
55 thaumetopoea 3
56 trianthema 3
57 alysicarpus 2
58 anaxiphomorpha 2
59 asperugo 2
60 cotylurus 2
61 francoeuria 2
62 garnerella 2
63 mirbase 2
64 physarum 2
65 taiwanofungus 2
66 tanerella 2
67 tanymastigites 2
68 tapinoma 2
69 tarconanthus 2
70 tecoma 2
71 tetracera 2
72 tetrataenium 2
73 thalia 2
74 theba 2
75 thermoascus 2
76 thermoproteus 2
77 thermosipho 2
78 trialeurodes 2
79 trichodesmium 2
80 trichogaster 2
81 trichomona 2
82 troglostrongylus 2
83 tropidurus 2
84 trypansoma 2
85 .trichomonas 1
86 acth-infused 1
87 ammodramus 1
88 anti-treponema 1
89 batillus 1
90 capsosiphon 1
91 chlorostoma 1
92 ciliates-tetrahymena 1
93 deleya 1
94 dermanyssus 1
95 garderella 1
96 gardnarella 1
97 gardnerrella 1
98 gardrenella 1
99 girardinia 1
100 halorhodospira 1
101 harpogophytum 1
102 herissantia 1
103 leitothrix 1
104 loiseleuria 1
105 neckera 1
106 noctitrella 1
107 pathogens-treponema 1
108 sparassis 1
109 synhimantus 1
110 tagelus 1
111 tanichthys 1
112 taphozous 1
113 tarragoilus 1
114 tatumella 1
115 taxiphyllum 1
116 tenualosa 1
117 terpios 1
118 tetaselmis 1
119 tetracapsuloides 1
120 tetraena 1
121 tetramorium 1
122 thaumatotibia 1
123 tiliqua 1
124 tournefortia 1
125 trachyderma 1
126 triaenophorus 1
127 tricbomonas 1
128 trichamonas 1
129 trichechus 1
130 trichiomonas 1
131 trichodesmiun 1
132 trichogrammatoidea 1
133 trichomanas 1
134 trichomas 1
135 trichomonis 1
136 trichomons 1
137 trichonomas 1
138 tritichomonas 1
139 tropidacris 1
140 truncatella 1
141 trycophyton 1
142 trypanosomia 1
143 trypanozoma 1
144 tubinambis 1
145 turreanthus 1
146 tynanthus 1

Words in alphabetical order

1 .trichomonas 1
2 acth-infused 1
3 agapanthus 6
4 agrotis 4
5 alysicarpus 2
6 ammodramus 1
7 anaxiphomorpha 2
8 anthemis 3
9 anthocleista 8
10 anti-t. 37
11 anti-treponema 1
12 anti-trichomoniasis 4
13 anti-trypanosoma 6
14 asperugo 2
15 batillus 1
16 bulinus 7
17 capsosiphon 1
18 chlorostoma 1
19 ciliates-tetrahymena 1
20 cotylurus 2
21 deleya 1
22 dermanyssus 1
23 diodia 3
24 fluor 23
25 francoeuria 2
26 fugu 3
27 gardenerella 4
28 garderella 1
29 gardnarella 1
30 gardnerella 268
31 gardnerrella 1
32 gardrenella 1
33 garnerella 2
34 girardinia 1
35 gynura 13
36 halorhodospira 1
37 harpagophytum 33
38 harpogophytum 1
39 herissantia 1
40 hexamita 3
41 iriflophenone 7
42 leitothrix 1
43 leptotrombidium 4
44 loiseleuria 1
45 mirbase 2
46 moluscum 3
47 neckera 1
48 noctitrella 1
49 non-t. 5
50 palmar-plantar 33
51 pathogens-treponema 1
52 physarum 2
53 pogona 3
54 processus 7
55 sectio 6
56 sedum 9
57 sparassis 1
58 spironucleus 10
59 synhimantus 1
60 syphacia 5
61 t. 4,428
62 tagelus 1
63 taiwanofungus 2
64 takifugu 3
65 tanacetum 17
66 tanerella 2
67 tanichthys 1
68 tannerella 46
69 tanymastigites 2
70 taphozous 1
71 tapinoma 2
72 tarchonanthus 5
73 tarconanthus 2
74 tarragoilus 1
75 tatumella 1
76 taxiphyllum 1
77 tecoma 2
78 tegula 3
79 tenebrio 3
80 tenualosa 1
81 terfezia 3
82 terpios 1
83 tetaselmis 1
84 tetracapsuloides 1
85 tetracera 2
86 tetraena 1
87 tetramorium 1
88 tetranychus 9
89 tetrataenium 2
90 thalia 2
91 thamnocephalus 3
92 thaumatotibia 1
93 thaumetopoea 3
94 theba 2
95 thelazia 7
96 thermoascus 2
97 thermoplasma 6
98 thermoproteus 2
99 thermosipho 2
100 thunbergia 5
101 tiliqua 1
102 tithonia 7
103 tournefortia 1
104 toxoplasma 176
105 trachyderma 1
106 treponema 154
107 triaenophorus 1
108 trialeurodes 2
109 trianthema 3
110 tribolium 21
111 tricbomonas 1
112 trichamonas 1
113 trichechus 1
114 trichiomonas 1
115 trichocephalus 4
116 trichodesmium 2
117 trichodesmiun 1
118 trichogaster 2
119 trichogramma 4
120 trichogrammatoidea 1
121 tricholoma 4
122 trichomanas 1
123 trichomas 1
124 trichomona 2
125 trichomonas 2,861
126 trichomonis 1
127 trichomons 1
128 trichonomas 1
129 tridax 9
130 tritichomonas 1
131 tritrichomonas 129
132 troglostrongylus 2
133 tropidacris 1
134 tropidurus 2
135 truncatella 1
136 trycophyton 1
137 trypanosoma 208
138 trypanosomia 1
139 trypanozoma 1
140 trypansoma 2
141 tubinambis 1
142 tupinambis 12
143 turreanthus 1
144 tussilago 12
145 tynanthus 1
146 ursus 13

Words in suffix order

1 t. 4,428
2 anti-t. 37
3 non-t. 5
4 theba 2
5 trichogrammatoidea 1
6 thaumetopoea 3
7 anaxiphomorpha 2
8 thaumatotibia 1
9 syphacia 5
10 diodia 3
11 thunbergia 5
12 thalia 2
13 trypanosomia 1
14 girardinia 1
15 tithonia 7
16 loiseleuria 1
17 francoeuria 2
18 herissantia 1
19 tournefortia 1
20 thelazia 7
21 terfezia 3
22 tatumella 1
23 gardrenella 1
24 gardnarella 1
25 garderella 1
26 tanerella 2
27 gardnerella 268
28 gardenerella 4
29 tannerella 46
30 garnerella 2
31 gardnerrella 1
32 noctitrella 1
33 truncatella 1
34 tegula 3
35 trianthema 3
36 treponema 154
37 anti-treponema 1
38 pathogens-treponema 1
39 trichogramma 4
40 tecoma 2
41 tricholoma 4
42 tapinoma 2
43 trypansoma 2
44 trypanosoma 208
45 anti-trypanosoma 6
46 chlorostoma 1
47 trypanozoma 1
48 trachyderma 1
49 thermoplasma 6
50 toxoplasma 176
51 tetraena 1
52 ciliates-tetrahymena 1
53 pogona 3
54 trichomona 2
55 tetracera 2
56 neckera 1
57 halorhodospira 1
58 gynura 13
59 tenualosa 1
60 hexamita 3
61 anthocleista 8
62 tiliqua 1
63 deleya 1
64 acth-infused 1
65 iriflophenone 7
66 mirbase 2
67 moluscum 3
68 sedum 9
69 leptotrombidium 4
70 tribolium 21
71 trichodesmium 2
72 tetrataenium 2
73 tetramorium 1
74 taxiphyllum 1
75 physarum 2
76 tanacetum 17
77 harpagophytum 33
78 harpogophytum 1
79 capsosiphon 1
80 trycophyton 1
81 trichodesmiun 1
82 tussilago 12
83 asperugo 2
84 thermosipho 2
85 tenebrio 3
86 sectio 6
87 palmar-plantar 33
88 trichogaster 2
89 fluor 23
90 trichomas 1
91 trichonomas 1
92 trichomanas 1
93 trichamonas 1
94 tricbomonas 1
95 trichomonas 2,861
96 .trichomonas 1
97 tritrichomonas 129
98 tritichomonas 1
99 trichiomonas 1
100 tetracapsuloides 1
101 trialeurodes 2
102 tanymastigites 2
103 tubinambis 1
104 tupinambis 12
105 anthemis 3
106 tetaselmis 1
107 trichomonis 1
108 tropidacris 1
109 anti-trichomoniasis 4
110 sparassis 1
111 agrotis 4
112 trichomons 1
113 terpios 1
114 thermoascus 2
115 spironucleus 10
116 thermoproteus 2
117 taiwanofungus 2
118 trichechus 1
119 tetranychus 9
120 turreanthus 1
121 tarconanthus 2
122 tarchonanthus 5
123 tynanthus 1
124 agapanthus 6
125 trichocephalus 4
126 thamnocephalus 3
127 tagelus 1
128 tarragoilus 1
129 batillus 1
130 troglostrongylus 2
131 ammodramus 1
132 bulinus 7
133 taphozous 1
134 alysicarpus 2
135 triaenophorus 1
136 tropidurus 2
137 cotylurus 2
138 ursus 13
139 processus 7
140 dermanyssus 1
141 synhimantus 1
142 tanichthys 1
143 fugu 3
144 takifugu 3
145 tridax 9
146 leitothrix 1