back to cluster viewer

cluster path 0101110000001

208 words, 21,847 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 insomnia 2,474
2 trichomoniasis 2,464
3 constipation 2,105
4 hypothyroidism 1,843
5 syphilis 1,325
6 dyspepsia 1,037
7 gonorrhea 948
8 hyperthyroidism 718
9 gonorrhoea 596
10 endometritis 523
11 enterococci 472
12 urticaria 437
13 chorioamnionitis 400
14 osteomyelitis 398
15 scoliosis 356
16 hypercalciuria 291
17 cataracts 273
18 deafness 268
19 hydrocephalus 252
20 thyrotoxicosis 237
21 hypoparathyroidism 223
22 dysthymia 208
23 toxoplasmosis 189
24 epistaxis 187
25 uremia 137
26 impotence 132
27 hyperprolactinemia 115
28 dysarthria 105
29 gynecomastia 104
30 scabies 104
31 dysphonia 101
32 impetigo 101
33 anovulation 100
34 giardiasis 99
35 hypomania 98
36 chancroid 93
37 nightmares 93
38 polyhydramnios 93
39 trichomonosis 82
40 hypochondriasis 72
41 ketosis 71
42 cryptorchidism 69
43 salmonellosis 67
44 gastroschisis 59
45 hypersomnia 59
46 molluscum 55
47 blepharitis 54
48 epiphora 54
49 dysglycemia 52
50 metritis 52
51 sacroiliitis 51
52 acanthosis 48
53 hypoalbuminaemia 42
54 amaurosis 33
55 hypoproteinemia 32
56 adnexitis 29
57 epididymo-orchitis 28
58 hepatopathy 28
59 anosmia 26
60 clubfoot 26
61 cystinuria 24
62 oligoasthenozoospermia 24
63 entropion 23
64 stranguria 23
65 t.vaginalis 21
66 strongyloidiasis 20
67 metrorrhagia 19
68 oligoasthenospermia 19
69 oligoasthenoteratozoospermia 19
70 oligozoospermia 19
71 furunculosis 18
72 hemianopia 18
73 megaureters 18
74 hyperinsulinism 16
75 amnionitis 15
76 asthenozoospermia 15
77 debilitation 15
78 immunocompromise 15
79 methemoglobinemia 15
80 non-a 15
81 radiodermatitis 15
82 obstipation 14
83 ascariasis 13
84 asthenospermia 13
85 monilia 13
86 orts 13
87 homocystinuria 12
88 marasmus 12
89 rev-x 12
90 angiokeratomas 11
91 hadv-7 11
92 immunoparalysis 11
93 mum1 11
94 diastema 10
95 epignathus 10
96 spiculation 10
97 ssa1p 10
98 talymed 10
99 valvulitis 10
100 vulvo-vaginitis 10
101 acralyn-h 9
102 anejaculation 9
103 hepatocirrhosis 9
104 lgr5 9
105 lobeline 9
106 q-fever 9
107 tularemia 9
108 hspb12 8
109 lipodystrophies 8
110 nmpou 8
111 npsu 8
112 osteosarcomas 8
113 sleepwalking 8
114 vestibulopathy 8
115 anaplasia 7
116 c.trachomatis 7
117 dishonesty 7
118 hyperthyrotropinemia 7
119 keratoacanthoma 7
120 mir-518b 7
121 polioencephalomalacia 7
122 stereognosis 7
123 3-hydroxyanagrelide 6
124 bgg492 6
125 crisp-3 6
126 hexamethylbenzene 6
127 moina 6
128 myxoedema 6
129 rhag 6
130 toe-walking 6
131 tz-xy0.4 6
132 4-cd 5
133 cfpt 5
134 cystopyelitis 5
135 flc11 5
136 gc/ct 5
137 grspav 5
138 hypothyreosis 5
139 iv-a 5
140 nutributter 5
141 rsv-b 5
142 sg2na 5
143 trifluralin 5
144 tz-xy0.2 5
145 'there 4
146 acr-16 4
147 artherosclerosis 4
148 brevetoxicosis 4
149 cga-l50 4
150 haematochezia 4
151 hxrn1 4
152 hysterography 4
153 inperson 4
154 myeloradiculopathy 4
155 non-nsrp 4
156 nonylphenols 4
157 poliangiitis 4
158 tlhs1 4
159 tropheryma 4
160 ureaplasmosis 4
161 3-monochloro-1,2-propanediol 3
162 adp-max 3
163 aldosterone-antagonists 3
164 btf3 3
165 btsteps 3
166 epidat 3
167 fgf-10 3
168 hyperapobetalipoproteinemia 3
169 hypo-thyroidism 3
170 micro/macroalbuminuria 3
171 paraprost 3
172 rinsings 3
173 unc-5 3
174 γβ 3
175 14,100 2
176 cavin-2 2
177 chikokiyana 2
178 dysphonias 2
179 estrogen+progestin 2
180 heat-checking 2
181 hsv1b 2
182 hypothyrodism 2
183 infection.there 2
184 islet1 2
185 lung-diseases 2
186 microstrabismus 2
187 miscarriage/stillbirth 2
188 mmu-mir-466f-3p 2
189 oi/malignancy 2
190 orgasms 2
191 qhtsf3.1 2
192 redo-operations 2
193 rs1800888 2
194 sss-score 2
195 tuspirina 2
196 w.i 2
197 wugat 2
198 1.84+/-0.51 1
199 bacteraemia-that 1
200 bladder-iciq-oab 1
201 bladder-patient 1
202 bppv-psc 1
203 diabeteslike 1
204 enterococci- 1
205 headache.migraines 1
206 hyperckemia 1
207 hyperthyroid-ism 1
208 oligoteratoasthenozoospermia 1

Words in alphabetical order

1 'there 4
2 1.84+/-0.51 1
3 14,100 2
4 3-hydroxyanagrelide 6
5 3-monochloro-1,2-propanediol 3
6 4-cd 5
7 acanthosis 48
8 acr-16 4
9 acralyn-h 9
10 adnexitis 29
11 adp-max 3
12 aldosterone-antagonists 3
13 amaurosis 33
14 amnionitis 15
15 anaplasia 7
16 anejaculation 9
17 angiokeratomas 11
18 anosmia 26
19 anovulation 100
20 artherosclerosis 4
21 ascariasis 13
22 asthenospermia 13
23 asthenozoospermia 15
24 bacteraemia-that 1
25 bgg492 6
26 bladder-iciq-oab 1
27 bladder-patient 1
28 blepharitis 54
29 bppv-psc 1
30 brevetoxicosis 4
31 btf3 3
32 btsteps 3
33 c.trachomatis 7
34 cataracts 273
35 cavin-2 2
36 cfpt 5
37 cga-l50 4
38 chancroid 93
39 chikokiyana 2
40 chorioamnionitis 400
41 clubfoot 26
42 constipation 2,105
43 crisp-3 6
44 cryptorchidism 69
45 cystinuria 24
46 cystopyelitis 5
47 deafness 268
48 debilitation 15
49 diabeteslike 1
50 diastema 10
51 dishonesty 7
52 dysarthria 105
53 dysglycemia 52
54 dyspepsia 1,037
55 dysphonia 101
56 dysphonias 2
57 dysthymia 208
58 endometritis 523
59 enterococci 472
60 enterococci- 1
61 entropion 23
62 epidat 3
63 epididymo-orchitis 28
64 epignathus 10
65 epiphora 54
66 epistaxis 187
67 estrogen+progestin 2
68 fgf-10 3
69 flc11 5
70 furunculosis 18
71 gastroschisis 59
72 gc/ct 5
73 giardiasis 99
74 gonorrhea 948
75 gonorrhoea 596
76 grspav 5
77 gynecomastia 104
78 hadv-7 11
79 haematochezia 4
80 headache.migraines 1
81 heat-checking 2
82 hemianopia 18
83 hepatocirrhosis 9
84 hepatopathy 28
85 hexamethylbenzene 6
86 homocystinuria 12
87 hspb12 8
88 hsv1b 2
89 hxrn1 4
90 hydrocephalus 252
91 hyperapobetalipoproteinemia 3
92 hypercalciuria 291
93 hyperckemia 1
94 hyperinsulinism 16
95 hyperprolactinemia 115
96 hypersomnia 59
97 hyperthyroid-ism 1
98 hyperthyroidism 718
99 hyperthyrotropinemia 7
100 hypo-thyroidism 3
101 hypoalbuminaemia 42
102 hypochondriasis 72
103 hypomania 98
104 hypoparathyroidism 223
105 hypoproteinemia 32
106 hypothyreosis 5
107 hypothyrodism 2
108 hypothyroidism 1,843
109 hysterography 4
110 immunocompromise 15
111 immunoparalysis 11
112 impetigo 101
113 impotence 132
114 infection.there 2
115 inperson 4
116 insomnia 2,474
117 islet1 2
118 iv-a 5
119 keratoacanthoma 7
120 ketosis 71
121 lgr5 9
122 lipodystrophies 8
123 lobeline 9
124 lung-diseases 2
125 marasmus 12
126 megaureters 18
127 methemoglobinemia 15
128 metritis 52
129 metrorrhagia 19
130 micro/macroalbuminuria 3
131 microstrabismus 2
132 mir-518b 7
133 miscarriage/stillbirth 2
134 mmu-mir-466f-3p 2
135 moina 6
136 molluscum 55
137 monilia 13
138 mum1 11
139 myeloradiculopathy 4
140 myxoedema 6
141 nightmares 93
142 nmpou 8
143 non-a 15
144 non-nsrp 4
145 nonylphenols 4
146 npsu 8
147 nutributter 5
148 obstipation 14
149 oi/malignancy 2
150 oligoasthenospermia 19
151 oligoasthenoteratozoospermia 19
152 oligoasthenozoospermia 24
153 oligoteratoasthenozoospermia 1
154 oligozoospermia 19
155 orgasms 2
156 orts 13
157 osteomyelitis 398
158 osteosarcomas 8
159 paraprost 3
160 poliangiitis 4
161 polioencephalomalacia 7
162 polyhydramnios 93
163 q-fever 9
164 qhtsf3.1 2
165 radiodermatitis 15
166 redo-operations 2
167 rev-x 12
168 rhag 6
169 rinsings 3
170 rs1800888 2
171 rsv-b 5
172 sacroiliitis 51
173 salmonellosis 67
174 scabies 104
175 scoliosis 356
176 sg2na 5
177 sleepwalking 8
178 spiculation 10
179 ssa1p 10
180 sss-score 2
181 stereognosis 7
182 stranguria 23
183 strongyloidiasis 20
184 syphilis 1,325
185 t.vaginalis 21
186 talymed 10
187 thyrotoxicosis 237
188 tlhs1 4
189 toe-walking 6
190 toxoplasmosis 189
191 trichomoniasis 2,464
192 trichomonosis 82
193 trifluralin 5
194 tropheryma 4
195 tularemia 9
196 tuspirina 2
197 tz-xy0.2 5
198 tz-xy0.4 6
199 unc-5 3
200 ureaplasmosis 4
201 uremia 137
202 urticaria 437
203 valvulitis 10
204 vestibulopathy 8
205 vulvo-vaginitis 10
206 w.i 2
207 wugat 2
208 γβ 3

Words in suffix order

1 enterococci- 1
2 14,100 2
3 fgf-10 3
4 cga-l50 4
5 qhtsf3.1 2
6 flc11 5
7 1.84+/-0.51 1
8 mum1 11
9 hxrn1 4
10 tlhs1 4
11 islet1 2
12 cavin-2 2
13 tz-xy0.2 5
14 hspb12 8
15 bgg492 6
16 crisp-3 6
17 btf3 3
18 tz-xy0.4 6
19 unc-5 3
20 lgr5 9
21 acr-16 4
22 hadv-7 11
23 rs1800888 2
24 non-a 15
25 iv-a 5
26 gonorrhea 948
27 gonorrhoea 596
28 polioencephalomalacia 7
29 metrorrhagia 19
30 monilia 13
31 hypoalbuminaemia 42
32 dysglycemia 52
33 hyperckemia 1
34 methemoglobinemia 15
35 hyperapobetalipoproteinemia 3
36 hypoproteinemia 32
37 hyperthyrotropinemia 7
38 hyperprolactinemia 115
39 tularemia 9
40 uremia 137
41 asthenospermia 13
42 oligoasthenospermia 19
43 oligozoospermia 19
44 asthenozoospermia 15
45 oligoasthenozoospermia 24
46 oligoteratoasthenozoospermia 1
47 oligoasthenoteratozoospermia 19
48 anosmia 26
49 dysthymia 208
50 hypomania 98
51 insomnia 2,474
52 hypersomnia 59
53 dysphonia 101
54 hemianopia 18
55 urticaria 437
56 dysarthria 105
57 stranguria 23
58 hypercalciuria 291
59 micro/macroalbuminuria 3
60 cystinuria 24
61 homocystinuria 12
62 anaplasia 7
63 dyspepsia 1,037
64 gynecomastia 104
65 haematochezia 4
66 myxoedema 6
67 diastema 10
68 keratoacanthoma 7
69 tropheryma 4
70 sg2na 5
71 chikokiyana 2
72 moina 6
73 tuspirina 2
74 epiphora 54
75 rsv-b 5
76 hsv1b 2
77 mir-518b 7
78 bladder-iciq-oab 1
79 bppv-psc 1
80 4-cd 5
81 talymed 10
82 chancroid 93
83 impotence 132
84 3-hydroxyanagrelide 6
85 diabeteslike 1
86 hexamethylbenzene 6
87 lobeline 9
88 'there 4
89 infection.there 2
90 sss-score 2
91 immunocompromise 15
92 rhag 6
93 heat-checking 2
94 toe-walking 6
95 sleepwalking 8
96 acralyn-h 9
97 miscarriage/stillbirth 2
98 w.i 2
99 enterococci 472
100 3-monochloro-1,2-propanediol 3
101 hyperthyroid-ism 1
102 cryptorchidism 69
103 hypo-thyroidism 3
104 hypoparathyroidism 223
105 hypothyroidism 1,843
106 hyperthyroidism 718
107 hypothyrodism 2
108 hyperinsulinism 16
109 molluscum 55
110 trifluralin 5
111 estrogen+progestin 2
112 entropion 23
113 anejaculation 9
114 spiculation 10
115 anovulation 100
116 obstipation 14
117 constipation 2,105
118 debilitation 15
119 inperson 4
120 impetigo 101
121 ssa1p 10
122 mmu-mir-466f-3p 2
123 non-nsrp 4
124 nutributter 5
125 q-fever 9
126 dysphonias 2
127 osteosarcomas 8
128 angiokeratomas 11
129 scabies 104
130 lipodystrophies 8
131 headache.migraines 1
132 nightmares 93
133 lung-diseases 2
134 rinsings 3
135 t.vaginalis 21
136 syphilis 1,325
137 strongyloidiasis 20
138 giardiasis 99
139 trichomoniasis 2,464
140 ascariasis 13
141 hypochondriasis 72
142 gastroschisis 59
143 brevetoxicosis 4
144 thyrotoxicosis 237
145 hypothyreosis 5
146 hepatocirrhosis 9
147 acanthosis 48
148 scoliosis 356
149 salmonellosis 67
150 furunculosis 18
151 ureaplasmosis 4
152 toxoplasmosis 189
153 stereognosis 7
154 trichomonosis 82
155 artherosclerosis 4
156 amaurosis 33
157 ketosis 71
158 immunoparalysis 11
159 c.trachomatis 7
160 epididymo-orchitis 28
161 poliangiitis 4
162 sacroiliitis 51
163 osteomyelitis 398
164 cystopyelitis 5
165 valvulitis 10
166 vulvo-vaginitis 10
167 amnionitis 15
168 chorioamnionitis 400
169 blepharitis 54
170 metritis 52
171 endometritis 523
172 radiodermatitis 15
173 adnexitis 29
174 epistaxis 187
175 nonylphenols 4
176 orgasms 2
177 redo-operations 2
178 polyhydramnios 93
179 btsteps 3
180 megaureters 18
181 deafness 268
182 cataracts 273
183 orts 13
184 aldosterone-antagonists 3
185 epignathus 10
186 hydrocephalus 252
187 marasmus 12
188 microstrabismus 2
189 epidat 3
190 wugat 2
191 bacteraemia-that 1
192 gc/ct 5
193 bladder-patient 1
194 clubfoot 26
195 cfpt 5
196 paraprost 3
197 nmpou 8
198 npsu 8
199 grspav 5
200 rev-x 12
201 adp-max 3
202 oi/malignancy 2
203 hysterography 4
204 vestibulopathy 8
205 myeloradiculopathy 4
206 hepatopathy 28
207 dishonesty 7
208 γβ 3